ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań
Szanowni Państwo,
PP Diagnostyka Sp. z o.o. jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie badań diagnostycznych, przetwarza dane pacjentów, w sposób tradycyjny i zautomatyzowany. Aby jednak wykorzystanie danych pacjenta następowało zawsze zgodnie z poszanowaniem prywatności, intymności oraz godności pacjenta, w tym jego prawa do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, PP Diagnostyka Sp. z o.o. ustanowiła i wdrożyła Politykę Ochrony Danych Osobowych (dalej Polityka). Ma ona pomóc personelowi podmiotu zapewnić poufność, dostępność i integralność przetwarzanych danych, implementując zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych.

PP Diagnostyka Sp. z o.o. deklaruje, iż dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PP Diagnostyka Sp. z o.o. – podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki medycznej z siedzibą w Poznaniu (61-896), Towarowa 39/208 (zwany dalej Administrator).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych i zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach z wiązanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczących zapewnienia ochrony, naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Mirosławą Mocydlarz-Adamcewicz, dostępnym pod adresem daneosobowe(at)ppdiagnostyka.pl

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z art. 15 – art. 22 RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
 2. prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo sprzeciwu,
 8. prawo sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek „Wniosek żądań osób, których dane dotyczą” i złożyć go lub przesłać do siedziby Administratora, ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań lub elektronicznie na adres daneosobowe(at)ppdiagnostyka.pl

Monitoring wizyjny

W budynku, w którym mieści się siedziba PP Diagnostyka Sp. z o.o. stosowany jest monitoring wizyjny: przestrzenie korytarzowe, parking. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych. Należy jednak podkreślić, iż Administratorem danych osobowych zbieranych danych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest wyłącznie Zarządca budynku (kontakt: administracja@ataner.pl)

Załączniki:

Call Now Button