ul. Towarowa 39/208, 61-896 Poznań
Polityka prywatności serwisu www.ppdiagnostyka.pl

1. Definicje

 • Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania, zwany dalej ADO.
  Administratorem jest PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki medycznej z siedzibą w Poznaniu (61-896), Towarowa 39/208 (zwany dalej Administrator). PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu internetowego pod adresem https://ppdiagnostyka.pl
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Polityka – przedmiotowy dokument Polityki Ochrony Prywatności normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora Serwisu dostępnego pod adresem: https://ppdiagnostyka.pl/polityka-prywatnosci
 • Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://ppdiagnostyka.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Polityki Ochrony Prywatności uzyskała dostęp do usług elektronicznych oferowanych przez PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

2. Zasady zbierania danych

 1. Z Serwisu można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w niektórych sytuacjach Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych pozwalających na ich identyfikację. Dane te są niezbędne do działania Serwisu i skorzystania z określonych usług przez Użytkownika. Na ogół dostarczenie takich informacji wymagane jest podczas umówienia terminu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego, zapisania do newslettera lub w przypadku, gdy Użytkownik decyduje się podać dane osobowe umożliwiające PP Diagnostyka Sp. z o.o. nawiązanie z nim kontaktu.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W ramach funkcjonowania Serwisu mogą być przetwarzane dane Użytkowników, w tym dane osobowe na zasadach określonych w niniejszej Polityce:

 • Dane zbierane podczas umawiania na termin badania za pomocą formularzy na stronie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj badania (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), uwagi/oczekiwany termin wizyty. Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 • Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/umow-badanie/
 • Dane zbierane podczas zapisu do newslettera: imię lub imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/ (więcej punkt 7 niniejszej Polityki)
 • Dane zbierane celem udzielania świadczenia zdrowotnego: dane zwykłe i szczególne w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane kontaktowe, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, oraz wyrażenia zgody na przesyłanie danych dotyczących udzielonych pacjentowi świadczeń), dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania), które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia
 • Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/
 • Dane zbierane podczas kontaktu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Dane te zbierane są również gdy Użytkownik napisze bądź zadzwoni do Administratora.
 • Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/
 • Dane zbierane od kontrahenta: imię, nazwisko, tytułu zawodowy/naukowy, stanowisko, nazw komórki organizacyjnej/działu, adres e-mail, numer telefonu,
 • Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/
 • Dane zbierane automatycznie: poprzez zapisywanie w Urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”) – więcej punkt 12 lub zbieranie logów serwera – więcej punkt 13.

Powyższe jest niezbędne i konieczne do realizacji celów przetwarzania danych opisanych w pkt. 4 niniejszego dokumentu. UWAGA!!! Użytkownicy proszeni są o podawanie wyłącznie danych prawdziwych i danych, którymi mogą dysponować.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) w celu umówienia terminu wykonania badania poprzez formularze na stronie internetowej,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) w celu przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres email informacji handlowych, informacji o bieżących usługach i nowościach w ofercie Administratora, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach o tematyce zdrowotnej, w tym przypominających o badaniach profilaktycznych, ogólnopolskich / światowych akcjach promujących zdrowie, z wiadomościami służącymi promowaniu określonych postaw, zachowań oraz budowania wizerunku Administratora, życzeniami.
c) art. 9 ust. 2 lit h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego) przetwarzanie niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej RODO w związku z art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej
d) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów prawa podatkowego), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.) w celu podpisania i potwierdzenia prawidłowości zawarcia umowy oraz realizacji umowy z kontrahentem,
e) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Administratora działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a  do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
f) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora;
g) art. 6ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.. W takim przypadku dane Użytkownika będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane Użytkownika zostaną bezpowrotnie usunięte przez Administratora.

5. Dane osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych

PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. zastrzega, że nie zbiera ani nie monitoruje danych, które pozwoliłyby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych. W/w osoby nie powinny korzystać z usług świadczonych poprzez Serwis PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., chyba, że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę i zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

6. Przekazywanie i udostępnianie danych

Administrator dba o poufność danych. Nie przekazuje (nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi) i nie udostępnia danych Użytkownika stronom trzecim. Jednakże w określonych i ograniczonych okolicznościach może dojść do przekazania danych, w szczególności z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy. Administrator w rozumieniu RODO może umownie powierzać przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez swoje strony WWW innym podmiotom, na podstawie art. 28 RODO, w szczególności:

 • Podmiotom w zakresie obsługi kadrowej i księgowej,
 • Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
 • Podmiotom umożliwiającym Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu WWW i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu WWW, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu),
 • Podmiotom wykonującym usługi serwisowe i udzielają pomoc techniczną Administratorowi,
 • Podmiotom w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych,
 • Podmiotom w zakresie ochrony radiologicznej,
 • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 • Podmiotom kontrolującym,

lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa
Ponadto, Administrator może udostępnić dane, gdy wymagane jest ich udostępnienie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom kontrolującym czy obsługi prawnej.

Pełne informacje zawarte są w klauzulach obowiązków informacyjnych dostępnych na stronie https://ppdiagnostyka.pl/rodo/

7. Newsletter

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Serwis wykorzysta jego adres e-mail i w razie potrzeby również imię i nazwisko do przesyłania bieżących informacji dotyczących usług i nowości w ofercie PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
Aby zapobiec błędom i nadużyciom ze strony osób trzecich, przy podawaniu adresu e-mail w Serwisie wprowadzona została tzw. procedura double opt-in. Oznacza ona, że po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera, Serwis przesyła na podany adres wiadomość z linkiem potwierdzającym. Dopiero po kliknięciu przez Użytkownika w ten link, jego adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.
Newslettery obejmują przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, informacji o bieżących usługach i nowościach w ofercie Administratora, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach o tematyce zdrowotnej, w tym przypominających o badaniach profilaktycznych, ogólnopolskich / światowych akcjach promujących zdrowie, z wiadomościami służącymi promowaniu określonych postaw, zachowań oraz budowania wizerunku Administratora, życzeniami.
Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przed jej wycofaniem.
Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem zgody Użytkownika na otrzymywanie na jego podstawie newsletterów.
W momencie, gdy Użytkownik odwoła zgodę na otrzymywanie newslettera, za pośrednictwem dedykowanego linka, jego adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera. W sytuacji, gdy Użytkownik wyśle zgłoszenie za pośrednictwem e-mail to jego adres zostanie trwale usunięty z bazy
Pełna klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/

8. Profilowanie

Dane Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu*.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

 • z działaniami związanymi z korzystaniem z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego.
 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram),
 • z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

10. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania określonych w pkt. 4 niniejszego dokumentu, tj. do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć obowiązek prawny wynikający z realizacji obowiązków prawno-podatkowych nałożonych na Administratora (5 lat),
 • ustanie prawnie uzasadniony cel Administratora wynikający z realizacji marketingu bezpośredniego czy obrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń (5 lat),
 • zostanie cofnięta zgoda przez Użytkownika na przetwarzanie danych go dotyczących, jeśli zgoda była podstawą ich przetwarzania,
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

11. Bezpieczeństwo danych

Administrator, zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:
a) szyfrowania połączeń protokołem SSL (Secure Socket Layer),
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Środki te są elementem wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Administratora, zgodnie z którą wszystkie dane powierzone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu są przechowywane i zabezpieczone w myśl obowiązujących norm prawnych, wymagań bezpieczeństwa i zachowania poufności, a w szczególności zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Pliki cookies (ciasteczka)

W Serwisie korzystamy z plików Cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Piliki są pobierane przez przeglądarkę internetową w momencie wejścia na stronę. Oznacza to, iż Użytkownik rozpoczynając korzystanie z witryny wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików Cookies, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Administrator Serwisu świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu uzyskuje dostęp do tychże informacji w urządzeniach Użytkownika. Nie mają one żadnego wpływu na konfigurację urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, pozwalają jedynie na dostosowanie zawartości Serwisu do oczekiwań Użytkownika.
Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają jednak na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików Cookies w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl/ Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies ze swoich urządzeń, z których korzysta z usług Serwisu.
Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików Cookies w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z Serwisu Administratora. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

12.1. Rodzaje plików Cookies
W ramach Serwisu wykorzystywane są:

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia końcowego Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia tj. do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies stałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,

12.2. Cele
Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu,
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie,
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników,
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania pracy Serwisu oraz analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. Pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych,
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

12.3. Serwisy zewnętrzne
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu firmy zewnętrzne. Za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm:

 • Google Tag Manager, z którego poziomu uruchamiane są w szczególności Google Analytics, Google Ads remarketing Tag (Google Ads),
 • Google Maps,
 • Google reCAPTCHA.

Dodatkowo wykorzystujemy inne narzędzia analityczne takie jak:

 • Google Search Console
 • Ahrefs
 • Semstorm
 • Senuto
 • Screaming Frog.

13. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce Użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

14. Łącza internetowe do innych witryn/serwisów/usług. Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych / serwisów/ komunikatorów/usług jednostek zewnętrznych, nieprowadzonych przez PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. a opublikowanych dla wiadomości i wygody Użytkowników i/lub w celu ulepszenia świadczenia usługi (w szczególności Facebook, Instagram). Należy pamiętać, że PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami / usługami, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności czy za treści takich witryn ani też za informacje przez nie gromadzone. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. zachęca przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich stronach do zapoznawania się z Politykami Ochrony Prywatności każdej odwiedzanej witryny, ponieważ mogą one różnić się od zasad stosowanych przez PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o..

15. Prawa Użytkownika

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Pani/Pana dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe oznacza, że przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje w zgodzie z prawem.
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pana przesłać te dane innemu Administratorowi danych lub zażądać, abyśmy
 • przesłali Pani/Pana dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@ppdiagnostyka.pl

Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą jest dostępny na stronie internetowej pod https://ppdiagnostyka.pl/rodo/ oraz w siedzibie Administratora.

Istnieje również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

16. Kontakt, w szczególności pytania, uwagi i opinie dotyczące Polityki Ochrony Prywatności

Wszelkie komentarze, uwagi i opinie dotyczące zakresu działania Serwisu jak i Polityki Ochrony Prywatności oraz kwestii bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych są bardzo ważne i cenne dla Administratora. Wobec powyższego w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kierować pytania:
a. w zakresie działania Serwisu na adres: malwina@ppdiagnostyka.pl i/lub pawel@ppdiagnostyka.pl
b. w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym w celu żądania realizacji praw, w tym żądania prawa dostępu do danych, prawa ich sprostowania czy modyfikacji lub usunięcia danych na adres Inspektora Ochrony Danych, email: daneosobowe@ppdiagnostyka.pl

Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą jest dostępny na stronie internetowej pod https://ppdiagnostyka.pl/rodo/ oraz w siedzibie Administratora.

17. Przepisy końcowe

Założeniem PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa oferowanych usług i pozyskanych danych za pośrednictwem Serwisu. Wobec powyższego PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmiany, aktualizacji lub modyfikacji powyższej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnej chwili i bez wcześniejszego zawiadomienia i bez konieczności podania przyczyny zmiany. Po każdej istotnej zmianie Polityki jej nowa wersja zostanie opublikowana w Serwisie PP DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ze zaktualizowaną datą wydania i ze stosowną informacją o zmianie. W celu uniknięcia przeoczenia ewentualnej zmiany Polityki Ochrony Prywatności, Użytkownicy winni okresowo odwiedzać stronę i przeglądać aktualną wersję Polityki albowiem odwiedzając witrynę, Użytkownicy akceptują praktyki omówione w niniejszej Polityce.

Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Ochrony Prywatności, która jest dostępna na stronie: https://ppdiagnostyka.pl/polityka-prywatnosci/

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie pod adresem: https://ppdiagnostyka.pl/rodo/

Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie.

Ostatnia aktualizacja : 2023-06-30

Call Now Button